Skupina ALLTUB má bohaté zkušenosti se souladem s předpisy.

Interní tým složený z farmakologů s podporou externích specializovaných firem zajišťuje, aby byly výrobky dodávané zákazníkům v souladu s právními předpisy ve všech zemích, ve kterých jsou výrobky uváděny na trh. Zabezpečuje také, aby dodávané produkty nepředstavovaly žádné riziko pro zdraví koncového uživatele, a to v souladu s různými platnými zákony.

Skupina ALLTUB respektuje nařízení REACH a CLP platné od 1. června 2017 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek REACH, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP)).

Skupina ALLTUB dále splňuje požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 994/2013 s ohledem na SVHC (REACH a předchozí právní řád, směrnice Rady 76/769/EHS). ALLTUB vlastní také DMF pro USA a Kanadu (Drug master Files typ III (FDA), Drug master files typ III (Health Canada)).

Všechny naše výrobky jsou rovněž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES, která stanovuje opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady. Definované cíle jsou zaměřeny na:

  • snižování množství odpadů přímo u zdroje,
  • identifikaci a využití odpadů: ukládá členským státům zavádění systému obnovy, sběru a využití odpadů.

Níže jsou uvedeny všechny směrnice uplatňované v naší oblasti působení:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES,
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES (delší lhůta pro zavádění pro nové členské státy),
  • Rozhodnutí Komise 97/129/ES, kterým se zavádí – nepovinný – identifikační systém pro obalové materiály za účelem usnadnění sběru, opakovaného použití a recyklace.